Tel. 649 955 302

Avíso Legal - Texto informativo legal

El lloc web i el domini www.enricfita.com pertanyen a ENRIC FITA Contratista d'obres SL, amb domicili al carrer Cases Noves, 7 - CP 17118 de Sant Sadurní de l'Heura, telèfon 972 642 158, correu electrònic enricfita58 @ gmail.com i CIF B17651332.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a ENRIC FITA o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. ENRIC FITA presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. ENRIC FITA autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc webENRIC FITA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.enricfita.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que ENRIC FITA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això ENRIC FITA manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a ENRIC FITA fins a la contractació expressa d’una comanda.
ENRIC FITA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
ENRIC FITA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Este sitio web utiliza cookies. Si hay todavía vela consideraremos que usted está de acuerdo con su uso. Más información sobre cookies